Algemene voorwaarden DazOrganized

 

 Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, in welke vorm of op welke wijzedan ook, van het NBPO-lid dat deze voorwaarden gebruikt (hierna te noemen: ProfessionalOrganizer) en op alle met Professional Organizer gesloten overeenkomsten.

2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dituitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van dezealgemene voorwaarden onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkingen gelden alleen voorde overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien schriftelijk aangegeven, aanvullendevoorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten van Professional Organizer. Mochten ertussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dangelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzijschriftelijk anders is bepaald.

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszinsbuiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemenevoorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buitentoepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveelmogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde c.q. buiten toepassing verklaardebepaling in acht worden genomen.

5. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadereverklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij anders wordtovereengekomen.

6. Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn niet van toepassingtenzij hiermee schriftelijk door Professional Organizer is ingestemd. Onder ‘opdrachtgever’ wordtverstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Professional Organizer in eencontractuele relatie staat of komt te staan.

7. Professional Organizer is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten, naar eigen inzicht,gebruik te maken van (diensten of producten van) derden. Ook in die situatie gelden dezealgemene voorwaarden.

 

Artikel 2 – Offertes en overeenkomsten

1. Offertes en prijzen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijkanders is aangegeven. Offertes en prijzen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever geuitewensen. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten diensten.

2. De offerte geeft inzicht in de wijze waarop de prijs tot stand is gekomen; op basis van eenuurtarief of op basis van een vaste overeengekomen prijs. Indien geen vaste prijs isovereengekomen worden de prijsfactoren (uurtarief, bestede tijd, eventuele inzet van materialenen/of apparaten, etc.) benoemd en wordt na afloop van de opdracht door Professional Organizergespecificeerd hoeveel uren, materialen en/of apparaten zijn ingezet. Bij opdrachten met eenlooptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening wordengebracht.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vergoedt opdrachtgever de voorbereidingskosten(waaronder de kosten van een intakegesprek) aan Professional Organizer ingeval zij geenopdracht tot het verrichten van diensten verstrekt.

4. Afspraken en/of consulten met Professional Organizer kunnen door de opdrachtgever tot 24 uurvoor aanvang van de afspraak en/of het consult kosteloos worden geannuleerd. Wordt binnen dietermijn geannuleerd, dan worden de volledige kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

5. Afspraken, consulten en/of trainingen kunnen door Professional Organizer steeds wordengeannuleerd in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of andere omstandigheden dieProfessional Organizer verhinderen de opdracht uit te voeren. Annulering door ProfessionalOrganizer geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

6. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging door ProfessionalOrganizer, op welke wijze dan ook, aan de opdrachtgever is overhandigd of indien deopdrachtgever overduidelijk met de offerte instemt, dan wel toelaat dat met de uitvoering van deopdracht wordt begonnen.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Professional Organizer niet tot het verrichten van eengedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte vermelde prijs.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoeringnoodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of uit te breiden, zullen partijen inonderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Eventuele (financiële)consequenties van deze wijziging worden tussen partijen vastgelegd.

9. Opdrachtgever en Professional Organizer komen overeen dat door gebruik te maken vanelektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan devoorwaarde van 2.6 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan deverbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden vanProfessional Organizer gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet dattoelaat.

10. Informatie, mondelinge mededelingen, etc. met betrekking tot de te verrichten diensten dietelefonisch of via elektronische weg worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk(weer)gegeven of gedaan. Professional Organizer garandeert echter niet dat alle prijzen,producten en/of diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.

11. Kennelijke fouten of vergissingen in folders, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomstenbinden Professional Organizer niet.

12. In offertes, opdrachtbevestigingen of overeenkomsten genoemde tijden en termijnen gelden alsindicatie. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen. Indien naar het oordeelopdrachtgever sprake is van een fatale termijn, dient dat uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijente worden overeengekomen.

13. Professional Organizer is bij de uitvoering van de overeenkomst vrij te bepalen op welke wijze deopdracht wordt uitgevoerd.

 

Artikel 3 – Prijzen

1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en inclusief eventuele in het kader van de uitvoeringvan de overeenkomst te maken kosten, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Bij prijzenaangeboden aan particulieren wordt ook de prijs inclusief btw vermeld.

2. De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Professional Organizer in haar offerte ofopdrachtbevestiging (artikel 2.5) aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in deprijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst door Professional Organizerworden gecorrigeerd.

3. Indien Professional Organizer en de opdrachtgever overeengekomen zijn dat ProfessionalOrganizer ten behoeve van de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en dezederde verhoogt haar prijzen, dan is Professional Organizer gerechtigd om met onmiddellijkeingang de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan de opdrachtgever.

 

Artikel 4 – Betaling

1. Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Professional Organizer issteeds gerechtigd de totale prijs van een opdracht in delen te factureren. Door het enkeleverstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; een ingebrekestelling is nietnodig.

2. Bij niet (-tijdige) betaling door de opdrachtgever is de opdrachtgever vanaf de dag waarop debetaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over hetopenstaande saldo een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Een deel van een maand geldt alsvolle maand.

3. Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van facturen schort de betalingsverplichting van deopdrachtgever niet op.

4. Ten laste van de opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aarddan ook, die Professional Organizer als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever vandiens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,00 exclusief btw.

5. In geval van niet-nakoming van de (betalings-)verplichtingen door de opdrachtgever, isProfessional Organizer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of(verdere) levering van diensten op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever de(betalings-)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kostendaaronder begrepen.

6. De opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting of ontbinding wegenstekortkoming en/of vernietiging, tenzij daarin in deze algemene voorwaarden is voorzien.Professional Organizer heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar, van de opdrachtgeverheeft te vorderen, te verrekenen.

 

Artikel 5 – Uitvoering van diensten

1. De opdrachtgever is gehouden alle door Professional Organizer verlangde gegevens en informatiete verstrekken. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandighedendie van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig te verstrekkenaan Professional Organizer. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alleaan Professional Organizer verstrekte gegevens en informatie.

2. Indien Professional Organizer bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door deopdrachtgever te verstrekken informatie, kan de opdrachtgever Professional Organizer nietaanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang deopdrachtgever niet alle verlangde informatie heeft verstrekt. Eventuele kosten van (het verkrijgenvan) deze informatie en/of vanwege de vertraging als gevolg van het niet tijdig beschikbaar zijnvan deze informatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3. Indien de opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Professional Organizerin het verrichten van haar diensten is tekortgeschoten, dient hij dit direct aan ProfessionalOrganizer schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Professional Organizer zal in voorkomendegevallen door de opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, hetgebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij er sprakeis van aansprakelijkheid van Professional Organizer zoals bepaald in deze voorwaarden.

4. Overeenkomsten die tussen Professional Organizer en de opdrachtgever worden gesloten,worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst anders voortvloeit ofpartijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5. Overeenkomsten die tussen Professional Organizer en de opdrachtgever worden gesloten en diebetrekking hebben op het periodiek verrichten van diensten voor de opdrachtgever, worden,tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor de duur van één jaar.

6. Professional Organizer heeft het recht om ieder jaar de prijs voor overeenkomsten zoals bedoeldin lid 5 te indexeren.

7. Een overeenkomst als bedoeld in lid 5 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgendmet dezelfde periode worden verlengd, tenzij een van partijen de overeenkomst schriftelijkopzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaande aan heteinde van de (verlengde) contractstermijn.

8. Een overeenkomst als bedoeld in lid 5 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk vanpartijen na goed zakelijk overleg en met opgaaf van redenen schriftelijk worden opgezegd,waarbij een opzegtermijn van minimaal drie kalendermaanden in acht dient te worden genomen.

9. Een opzegging dient steeds per aangetekende brief plaats te vinden.

 

Artikel 6 – Onderzoek, reclame

1. De door Professional Organizer verrichte diensten worden geacht volledig te zijn geaccepteerd enakkoord bevonden door de opdrachtgever indien door de opdrachtgever niet binnen drie wekenna oplevering van de diensten gemotiveerd wordt aangegeven op welke onderdelen de verrichtediensten niet naar behoren zijn verricht c.q. opgeleverd.

2. Professional Organizer is lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizersen op de door Professional Organizer verrichte diensten zijn van toepassing de beroepscode enklachtenregeling van deze vereniging (www.nbpo.nl).

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Professional Organizer aan de opdrachtgever geleverde of ter beschikking gesteldezaken, daaronder eventueel mede begrepen tekeningen, plannen, software, (elektronische)bestanden, enz. blijven eigendom van Professional Organizer totdat de opdrachtgever alleverplichtingen uit alle met Professional Organizer gesloten overeenkomsten is nagekomen.

 

Artikel 8 – Garantie en aansprakelijkheid

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is er steeds sprake van eeninspanningsverplichting van Professional Organizer jegens de opdrachtgever. Er kan derhalvegeen garantie worden gegeven m.b.t. het resultaat van de door Professional Organizer verrichtediensten.

2. Indien en voor zover er in het kader van de door Professional Organizer verrichte diensten zakenworden weggegooid, vernietigd of er anderszins een andere bestemming aan wordt gegeven, issteeds de opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk. Professional Organizer adviseert slechts,doch neemt geen beslissingen.

3. De door Professional Organizer verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en de opdrachtgever kandaaraan geen rechten ontlenen.

4. Professional Organizer is niet gehouden tot vergoeding van schade aan de opdrachtgever ofderden, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.

5. Professional Organizer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ProfessionalOrganizer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens,tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Professional Organizer kenbaar behoorde te zijn.

6. Professional Organizer erkent geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte, gevolg- ofbedrijfsschade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.

7. Indien Professional Organizer, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden,dan is die vergoeding gemaximeerd tot het bedrag van de factuur m.b.t. de diensten waardoor deschade is veroorzaakt.

8. De opdrachtgever vrijwaart Professional Organizer van enige aanspraak die derden ter zake vande uitvoering van een met Professional Organizer gesloten overeenkomst tegen ProfessionalOrganizer doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat die schade en kosten voorrekening van de opdrachtgever komen.

9. Een grond die aanleiding kan zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnenveertien dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnenontdekken, bij Professional Organizer schriftelijk te zijn gemeld, bij gebreken waarvan het rechtop schadevergoeding vervalt.

 

Artikel 9 – Overmacht

1. In geval van overmacht is Professional Organizer niet gehouden haar verplichtingen jegens deopdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van deovermacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor denakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niettijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt. Tot die omstandigheid behoren onder meer stakingen,brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of -verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaarzijn van medewerkers van Professional Organizer, niet of niet tijdige leveringen van leveranciersof andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enig via overheidswege te verkrijgenvergunning.

3. Indien een periode van overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn partijen gerechtigd deovereenkomst schriftelijk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.9 op te zeggen, zonderdat daardoor voor een der partijen een recht op schadevergoeding ontstaat.

4. De opdrachtgever is, naast het bepaalde in lid 3, bevoegd de overeenkomst wegens overmacht tebeëindigen.

 

Artikel 10 – Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kadervan hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt alsvertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van deinformatie.

2. De Professional Organizer neemt passende technische en organisatorische maatregelen ompersoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.Onder onrechtmatige vormen van verwerking vallen de aantasting van de gegevens, onbevoegdekennisneming, wijziging, of verstrekking daarvan.

3. De maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau. Dat betekent dat deze maatregelengaranderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van detenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en deaard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

4. Indien nodig stelt de Professional Organizer een privacyreglement op.

5. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Professional Organizergehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezenderden mede te verstrekken, en Professional Organizer zich ter zake niet kan beroepen op eenwettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan isProfessional Organizer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is dewederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade,hierdoor ontstaan.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

1. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom vanweergegeven informatie, mededelingen, tekeningen, plannen of andere uitingen m.b.t. deverrichte diensten berusten bij Professional Organizer of andere rechthebbenden.

2. Het is de opdrachtgever verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in deintellectuele eigendomsrechten, zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld hetverveelvoudigen van een ontwerp, tenzij met schriftelijke toestemming van ProfessionalOrganizer of andere rechthebbenden.

3. De opdrachtgever vrijwaart Professional Organizer voor aanspraken van derden m.b.t.intellectuele eigendomsrechten op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, diebij de uitvoering van de overeenkomst zijn gebruikt.

 

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

1. Professional Organizer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of deovereenkomst te ontbinden, indien:

a. Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) nakomt;

b. Na het sluiten van de overeenkomst Professional Organizer ter kennis gekomenomstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haarverplichtingen niet zal (kunnen) nakomen;

c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voorde voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijftof onvoldoende is.

2. Professional Organizer kan de overeenkomst ontbinden indien zich omstandigheden voordoen dievan dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven vanredelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszinsomstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van deovereenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Professional Organizer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijketussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijkbeëindigen indien de opdrachtgever − al dan niet voorlopige − surseance van betaling aanvraagtof verkrijgt, in staat van faillissement wordt of is verklaard, of indien de onderneming van deopdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd. Professional Organizer zal wegens dezebeëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

4. Professional Organizer kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke ingangbeëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het, om welke reden dan ook,niet mogelijk is het overeengekomen resultaat tot stand te brengen.

5. Bedragen die Professional Organizer heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband methetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven onverminderdverschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst directopeisbaar.

6. Indien Professional Organizer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken terbeschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen vijf dagen nabeëindiging of ontbinding van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken envolledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruitvoortvloeiende kosten voor haar rekening.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht vantoepassing.

2. Op geschillen die onder de reikwijdte van de NBPO Klachtenregeling vallen is deze regeling vantoepassing.

3. Geschillen die niet onder de reikwijdte van de NBPO Klachtenregeling vallen, worden voorgelegdaan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Professional Organizer is gevestigd, tenzijde wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.